علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#افعال مرکب

to get away
to get away
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
get ahead پیشرفت کردن
get ahead پیشرفت کردن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
get above خود را گرفتن
get above خود را گرفتن
to get about سفر کردن
to get about سفر کردن
set aside
set aside
set apart
set apart
set about
set about
to set up
to set up

‎بالا