علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#اصطلاحات انگلیسی

۱۰ اصطلاح برگرفته از موسیقی
۱۰ اصطلاح برگرفته از موسیقی
Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
Far Cry متفاوت
Far Cry متفاوت
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Open a Can of Worms
Open a Can of Worms
Full of Hot Air
Full of Hot Air

‎بالا