علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

یادگیری زبان

خواندن دستور زبان گفت و شنود مسائل عمومی یادگیری زبان مطالب خواندنی نگارش واژگان

A Sentence a Day-08
A Sentence a Day-08
grub غذا
grub غذا
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
fuzz پلیس
fuzz پلیس
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
همه چیز درباره صفت ها
همه چیز درباره صفت ها
الفبای زندگی The Alphabet of Life
الفبای زندگی The Alphabet of Life
۳۶۵-۰۱v غلبه بر ترس
۳۶۵-۰۱v غلبه بر ترس
get across فهماندن
get across فهماندن
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
افعال مدال
افعال مدال
۳۶۵-۰۱۶ فرصتی برای شروع دوباره
۳۶۵-۰۱۶ فرصتی برای شروع دوباره
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
I wish I were
I wish I were
A Sentence a Day 07
A Sentence a Day 07
ESLPodcast 29 – پشت سر کسی صحبت کردن
ESLPodcast 29 – پشت سر کسی صحبت کردن
۳۶۵-۰۱۵ به هدف رسیدن
۳۶۵-۰۱۵ به هدف رسیدن

‎بالا