علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

رویدادها

هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
کتابخانه دیجیتالی جهان
کتابخانه دیجیتالی جهان
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

‎بالا