هفت گفتار درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی

گفتار اول: نگاهی به مبانی ترجمهگفتار دوم: نسبیت در ترجمهگفتار سوم: هم معنایی و چند معنایی در ترجمهگفتار چهارم: شیوه نقد در ترجمهگفتار پنجم: نماد شناسی در ترجمهگفتار ششم: بررسی ترجمه ناپذیریگفتار هفتم: سبک در ترجمه

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.