علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

پادکست های ESLPod


ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 29 – پشت سر کسی صحبت کردن
ESLPodcast 29 – پشت سر کسی صحبت کردن
ESLPodcast 28 – صحبتی کوتاه درباره آب و هوا
ESLPodcast 28 – صحبتی کوتاه درباره آب و هوا
ESLPodcast 27 – نصیحت مفید
ESLPodcast 27 – نصیحت مفید
ESLPodcast 26 – کارهای روزانه
ESLPodcast 26 – کارهای روزانه
ESLPodcast 25 – مشکلات محل کار
ESLPodcast 25 – مشکلات محل کار
ESLPodcast 24 – رانندگی در آزاد راه
ESLPodcast 24 – رانندگی در آزاد راه
ESLPodcast 23 – خانه تکانی در فصل بهار
ESLPodcast 23 – خانه تکانی در فصل بهار
ESLPodcast 22 – دیدن دوستان قدیمی
ESLPodcast 22 – دیدن دوستان قدیمی
ESLPodcast 21 – صحبت کردن درباره خود
ESLPodcast 21 – صحبت کردن درباره خود
ESLPodcast 20 – خرید کامپیوتر جدید
ESLPodcast 20 – خرید کامپیوتر جدید
ESLPodcast 19 – خرید کردن
ESLPodcast 19 – خرید کردن
ESLPodcast 18 – حمل و نقل
ESLPodcast 18 – حمل و نقل
ESLPodcast 17 – سینما رفتن
ESLPodcast 17 – سینما رفتن
ESLPodcast 16 – تعطیلات تابستانی
ESLPodcast 16 – تعطیلات تابستانی
ESLPodcast 15 – رفتن به کنسرت ۲
ESLPodcast 15 – رفتن به کنسرت ۲
ESLPodcast 14 – رفتن به کنسرت ۱
ESLPodcast 14 – رفتن به کنسرت ۱
ESLPodcast 13 – نهار خوردن در رستوران ۲
ESLPodcast 13 – نهار خوردن در رستوران ۲

‎بالا